Efektem prac prowadzonych na pierwszym etapie realizacji projektu będzie dokument pn. „Procedury, regulaminy, dokumenty – praktyki zawodowe na studiach uniwersyteckich o profilu praktycznym” (tzw. rezultat 1). Powstanie on w wyniku szerokich konsultacji zarówno z przedsiębiorcami, jak i ze studentami. W ten sposób uzyskamy szeroki ogląd stanu aktualnego oraz wypracujemy projekt, który będzie przedstawiał zasady organizacji praktyk studenckich na kierunkach praktycznych. Przygotowany dokument ureguluje następujące kwestie:

  • zasady wyboru pracodawców,
  • zasady ustalenia programu praktyk studenckich,
  • procedury zawierania porozumienia o odbycie praktyki studenckiej,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia praktyki,
  • zasady weryfikacji odbycia praktyk studenckich,
  • ocena poziomu satysfakcji studentów i pracodawców.

W trakcie opracowywania dokumentu wykorzystane zostaną doświadczenia i opinie pracodawców polskich i zagranicznych oraz absolwentów kierunków praktycznych.

Procedury, regulaminy, dokumenty – praktyki zawodowe na studiach uniwersyteckich o profilu praktycznym (pdf, 2 MB)

Kolejny etap prac ma na celu przygotowanie e-publikacji pn. „Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje” (tzw. rezultat 2). Publikacja będzie efektem spotkań roboczych koordynowanych przez lidera projektu – Uniwersytet Śląski – oraz zapisem doświadczeń oraz głosów, które wybrzmią się  podczas Kongresu Dobrych Praktyk Zawodowych. Adresatami materiałów opracowanych w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) będą różnorodne grupy interesariuszy: studenci, pracodawcy, nauczyciele akademiccy oraz administracja uczelni. Celem planowanej publikacji jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat sposobów realizacji praktyk zawodowych i korzyści z nich płynących. Istotnym atutem tego dokumentu będzie jego autentyczność – zawarte w nim będą nagrania wypowiedzi uczestników Kongresu oraz najważniejsze, konkluzywne fragmenty dyskusji prowadzonych w jego trakcie.

Kodeks dobrych praktyk (wersja polskojęzyczna, pdf, 35 MB)

Kodeks dobrych praktyk (wersja angielskojęzyczna, pdf, 10,5 MB)

Ostatnim etapem działań projektowych będzie opracowanie materiału informacyjno-promocyjnego w postaci filmu (tzw. rezultat 3.), który prezentować będzie dobre wzorce, historie ludzi i instytucji w kontekście praktyk zawodowych i ich wpływu na przyszłą pracę studentów. Scenariusz filmu przewiduje uwzględnienie punktu widzenia, doświadczeń i oczekiwań obu najistotniejszych interesariuszy praktyk, to znaczy STUDENTÓW i PRZEDSIĘBIORCÓW. Materiał filmowy zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. Forma filmowa, jako najatrakcyjniejsza forma przekazywania informacji daje duże prawdopodobieństwo dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Dodatkowo pozwala ona na wielokrotne odtwarzanie w nieograniczonej przestrzeni Internetu i tym samym zwiększa swoje oddziaływanie. Przy realizacji materiału filmowego zostaną zastosowane formaty umożliwiające emisję na antenach telewizyjnych. Poza wartością edukacyjną, film będzie pełnił rolę wizerunkową dla głównego wykonawcy projektu (Uniwersytet Śląski), a także pozwoli na medialne upowszechnienie rezultatów projektu. Za produkcję filmu odpowiedzialny jest partner projektu – Śląskie Towarzystwo Marketingowe. 

 

(wersja z polskojęzycznymi napisami)

(wersja z  angielskojęzycznymi napisami)

Accessibility